Over ons

De vereniging

De vereniging Vlierhoven heeft ten doel blijvend betaalbare woon- en leefruimte te creëren, dicht bij de natuur in een sociaal veilige, zorgzame omgeving voor mensen van verschillende generaties. Vlierhoven wil hen de gelegenheid bieden samen te wonen, werken, zorgen, delen en samen te zijn en samen een pad te vinden uit de individualistische samenleving naar een intelligenter plan.

Openheid voor verschil in levensovertuiging, vrije persoonlijke ontwikkeling en zingeving zijn voor Vlierhoven kenmerkend. Ook wil Vlierhoven bijdragen in het streven naar een natuurverbonden, gezonde, toekomstbestendige en zoveel mogelijk zelfvoorzienende leefwijze. Vlierhoven wil actief de verbinding leggen met de lokale gemeenschap en wil mogelijkheden bieden om geïnteresseerden te laten participeren in de activiteiten van de leefgemeenschap. Vlierhoven is een vereniging zonder financieel winstoogmerk.

Vlierhoven streeft er naar om minimaal 24 volwassenen en hun kinderen te huisvesten. Als de groep te groot wordt voor de locatie of om nog op een directe wijze met elkaar besluiten te kunnen nemen, splitsen wij op. Via o.a. sociocratische besluitvorming borgt Vlierhoven een gelijkwaardige inbreng voor al haar leden.

Klik hier voor de download van onze statuten

Onze droom

Tijdens een dragon-dream-session, deel van onze kampeerdagen juli 2022, verwoorden wij de droom van de huidige kerngroep en formuleerden wij onze gezamenlijke visie. 

Onze droomboom

Onze visie: Samenleven in balans

We zijn als mensheid één grote familie. We zijn echter ver afgedreven van deze verbondenheid. Het lijkt in onze individualistische samenleving als of we samen-leven hebben verleerd. 

Met Vlierhoven willen we opnieuw ontdekken wat er voor nodig is om vrij en verbonden samen te leven en het vertrouwen herstellen dat dit ook kàn. Onze verschillen en contrasten benutten om elkaar te verrijken vanuit het besef dat we elkaar nodig hebben om meerwaarde te creëren. Met en van elkaar leren om de verbinding aan te gaan vanuit vertrouwen; geven en ontvangen zonder met elkaar af te rekenen.

Zomer 2023: workshop verbindende communicatie met Jan-Dirk en Dyvia, magisch!

We willen met onze gemeenschap het leven vieren, uitbundig, vanuit de connectie met het mysterie van het leven. Bewust zijn. In je kracht staan en gedragen zijn, in balans tussen de drukte en de stilte, samen en op jezelf, binnen en buiten, eigentijds en tijdloos. In die leefwijze steunen en voeden we elkaar, met respect en mildheid voor onze menselijke maat. 

De ongerepte natuur is daarin voor ons een onuitputtelijke inspiratiebron. Een ijkpunt, de stroom van pure levenslust en creativiteit. Respect en zorg hiervoor zijn een wezenlijke dimensie van onze, vergaand zelfvoorzienende, toekomstbestendige gemeenschap. 

Door onze manier van betrokken samenleven en zorg voor onze omgeving dragen wij bij aan een groter doel dan onze gemeenschap zelf. Wat zijn de volgende stappen, die we als mensheid te zetten hebben in deze uitdagende tijd? Wij plaveien nu de weg voor toekomstige generaties.

Onze missie: een groeiende gemeenschap…

…die in vrijheid samen leeft … … waarin ieders kleur mag stralen … …en uitstralen naar de omgeving om ons heen. 
…die zich zelf draagt… …met zorg voor elkaar om elke fase van het leven te vieren … … als bijdrage aan een inclusieve samenleving. 
… ruimte geeft aan mensen om zichzelf te ontplooien… … in co-creatie meerwaarde schept … … en wil delen in haar overvloed en levenslust.  
… waarin we elkaar op weg helpen… …in diep contact met het mysterie van het leven te komen… … en handen en voeten geven aan samen mens zijn. 
… die de wijsheid van de natuur eert … komt tot herstel van natuurlijk evenwicht, in harmonie met de elementen    …voor een duurzame toekomst in vrede en harmonie. 

Financiering

Vlierhoven wordt mogelijk gemaakt door de financiële inleg van leden, bijv. uit de overwaarde op hun huidige woning. Leden betalen inleggeld naar rato van het door hen in gebruik genomen deel van woon- en werkruimtes. Mensen met onvoldoende eigen middelen kunnen hun inleg financieren met een persoonlijke lening en deze gaandeweg aflossen. Iedereen betaalt een evenredig deel van de lopende gebruiks- en onderhoudskosten.

Inkomsten van de vereniging zullen bestaan uit inleg, contributies en eventueel verhuur aan of afdracht door aan Vlierhoven verbonden bedrijven, subsidies en schenkingen.

Leden dragen ook in natura (tijd, werk) bij aan de doelstellingen van de vereniging, afgestemd op de situatie en persoonlijke capaciteiten. 

Leden kunnen binnen en buiten de gemeenschap inkomsten vergaren. Vlierhoven staat open voor (economische) aansluiting aan andere gemeenschappen en regionale boeren en bedrijven. Voor interne processen beoogt Vlierhoven gaandeweg af te stappen van “afrekenen” en met elkaar te komen tot een intrinsiek gemotiveerde uitwisseling in de zorg voor elkaar op basis van ieders krachten en mogelijkheden.